Pon-Pt Galeria: 9.00-21.00 | Hipermarket: 8.00-22.00 Niedziela Galeria: 10.00-20.00 | Hipermarket: 9.00-21.00

Sobota Galeria: 9.00-21.00 | Hipermarket: 7.00-22.00

Galeria

Pon-Sob
Niedziela
  9:00-21:00
10:00-20:00

Hipermarket

Pon-Pt
Sobota
Niedziela
  8:00-22:00
7.00-22.00
9:00-21:00

Królowa Bonów w King Cross Praga

Najnowsze wydarzenia w King Cross Praga

King Cross Praga
King Cross Praga

Królowa Bonów przejmuje władzę w King Cross Praga!

W dniach 14- 16 listopada Królowa Bonów wyda 400 voucherów o wartości 50 zł na kolejne zakupy!

Co trzeba zrobić aby otrzymać voucher? Wystarczy w dniach 14-16 listopada zrobić zakupy za minimum 200 zł*, zgłosić się do punktu informacyjnego i zagrać w MEMO.

Voucher będzie można wykorzystać w dniach 23-24 listopada 2019! To doskonały pretekst, żeby rozejrzeć się za pierwszymi upominkami świątecznymi.

 

REGULAMIN Konkursu

„Królowa Bonów – bony za paragony”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu, organizowanego dla klientów Centrum Handlowego King Cross Praga w Warszawie (i dalej zwany jest „Regulaminem”).

 

2. Organizatorem Konkursu jest Promostrada Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krotoszyńska 7/2, 01-805 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747050, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 525-276-27-17, działająca na zlecenie Atrium Poland 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 555116, numer NIP: 5223028498, numer REGON: 361384239

 

3. Konkurs jest realizowany na terenie Centrum Handlowego King Cross Praga, znajdującego się przy ul. Jubilerskiej 1/3 w Warszawie (dalej Galeria).

 

4. Konkurs nosi nazwę „Królowa Bonów – bony za paragony” (dalej jako „Konkurs”).

 

5. Konkurs odbędzie się w dniu 14-16. Listopada 2019 w godzinach 12:00 – 20:00.

 

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 471).

 

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w momencie przystąpienia do Konkursu.

 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Zleceniodawcy, pracownicy sklepów i punktów usługowych Galerii oraz inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu.

 

§2

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs odbywa się w oparciu o następujące zasady: 1.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie w dniach 14-16.11.2019 zakupów na łączną kwotę co najmniej 200 zł brutto w maksymalnie 3 różnych sklepach lub placówkach zlokalizowanych na terenie Galerii i przedłożenie w Punkcie Konkursowym paragonów potwierdzających te zakupy, z wyłączeniem transakcji: dotyczących zakupu wartości dewizowych dokonanych w kantorze, obejmujących zakup artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych lub środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego refundowanych ze środków publicznych, doładowań telefonicznych, wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach, a także opłat za media dokonywane na terenie punktów usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii (opłaty za mieszkanie, energie elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, telefon, Internet, TV i tym podobne opłaty za usługi).

1.2 Paragony z hipermarketu Auchan są uwzględniane w akcji, jednak maksymalna wartość paragonu z Auchan, wliczana do kwoty konkursowej, wynosi 100 – tj. paragon wydany w Auchan na kwotę ponad 100 zł zostaje uwzględniony w taki sposób, jakby jego wartość wynosiła 100 zł.

1.3 Punkt Konkursowy, w którym można dokonać przedłożenia paragonów jest zlokalizowany jest na terenie wewnętrznego pasażu Galerii.

1.4 Punkt Konkursowy jest czynny w dniach 14-16.11.2019 w godzinach 12:00-20:00.

 

 

 

1.5 Towary objęte paragonami zgłoszonymi w Konkursie nie podlegają zwrotowi. Uczestnik dokonując rejestracji paragonu wyraża zgodę na ostemplowanie paragonu trwałą pieczęcią o treści: „Towar nie podlega zwrotowi. Konkurs „Królowa Bonów”.

1.6 Jeden uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko 1 raz.

 

 

2. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci bonów towarowych o wartości 50 PLN w liczbie 400 sztuk. Bony można zrealizować w wybranych sklepach i punktach usługowych znajdujących się na terenie Galerii w dniach 23-24.11.2019 w godzinach otwarcia Galerii. Lista sklepów honorujących bony dostępna jest na stronie www.kingcrosspraga.pl oraz jest dołączona do każdego wydanego bonu. 2.1 Udział w Konkursie możliwy jest do momentu wyczerpania się liczby nagród.

2.2 Nagrody nie wydane w ramach Konkursu przechodzą na własność Organizatora.

 

 

3. Przebieg Konkursu, 3.1 Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez zgłoszenie się w Punkcie Konkursowym znajdującym się w Galerii w dniu i godzinach obowiązywania Konkursu i wypełnienie Formularza Konkursowego.

3.2 Uczestnik Konkursu musi wypełnić wszystkie wymagane pola Formularza Konkursowego oraz przedstawić maksymalnie 3 paragony o łącznej wartości 200 zł brutto, zebrane w ramach zakupów zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.3 Po przedstawieniu paragonów oraz wypełnieniu Formularza, uczestnik otrzymuje jednorazową możliwość udziału w grze multimedialnej MEMO. Gra polega na właściwym wytypowaniu 8-miu par logotypów, wyświetlanych na ekranie urządzenia. Czas, w jakim Uczestnik musi dokonać prawidłowego wytypowania par logotypów wynosi 60 sekund. Typowanie par logotypów odbywa się poprzez dotykanie znajdujących się na monitorze urządzenia kwadratów (ikon). Prawo do otrzymania nagrody uzyskują wyłącznie ci uczestnicy Konkursu, którzy wytypowali prawidłowo wszystkie pary w grze w ciągu maksymalnie 60 sekund. Po rozpoczęciu gry Uczestnik nie ma prawa do zgłaszania reklamacji ani pytań co do sposobu udziału w grze.

3.4 Nagrodę otrzymuje 400 pierwszych osób, które zgłoszą się do Punktu Konkursowego i spełnią pozostałe wymogi Regulaminu niezbędne do otrzymania Nagrody (m.in. wypełnią Formularz Konkursowy, prawidłowo rozwiążą grę MEMO w czasie 60 sekund oraz przedstawią maksymalnie trzy paragony o łącznej wartości minimum 200 PLN brutto).

3.5 Nagrody mogą być odbierane wyłącznie osobiście, w Punkcie Konkursowym, w czasie trwania Konkursu. Nie odebranie Nagrody w tym czasie powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu i przepadek Nagrody na rzecz Organizatora.

3.6 Odbiór nagrody jest potwierdzany poprzez złożenie podpisu na liście wydania Nagród.

 

 

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania w zamian za Nagrodę przewidzianą Regulaminem ekwiwalentu pieniężnego ani też innej nagrody o tej samej wartości.

 

5. Wydane w ramach Konkursu Nagrody – ze względu na swoją wartość - nie podlegają opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. <Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.> o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

6. W przypadkach stwierdzenia przez Organizatora działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem w tym w szczególności podawanie fałszywych danych lub przedstawianie fałszywych dokumentów zakupu, dany Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu, a Organizator zgłosi działania sprzeczne z prawem właściwym organom.

 

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny będzie w Punkcie Konkursowym.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków Konkursu.

 

 

3. Prawo do składania reklamacji przysługuje Uczestnikom Konkursu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Królowa Bonów” na adres siedziby Organizatora.

 

4. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, numer telefonu kontaktowego oraz dokładny opis i powód reklamacji.

 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym momencie. O zmianach wprowadzonych w Regulaminie Organizator poinformuje Uczestników na stronie www.kingcrosspraga.pl oraz na stanowisku konkursowym.

 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, na które organizator nie ma wpływu, a które w całości lub w części uniemożliwiają przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia całości lub części Konkursu w innym terminie, a jeśli nie będzie to możliwe, do odwołania lub zakończenie Konkursu w dowolnym momencie.

King Cross Praga