śr: 09:00 - 21:00; Najbliższa niedziela (05.12): niehandlowa en

Dane osobowe

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego Centrum Handlowego King Cross Praga, oraz zasady zbierania i korzystania z danych osobowych użytkowników tego serwisu, należącego do Atrium Poland 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 555116, numer NIP: 5223028498, numer REGON: 361384239, kapitał zakładowy 5.000 zł (“Spółka”), („Atrium”).

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Warunki korzystania z serwisu internetowego

Korzystanie z serwisu internetowego Atrium wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

 1. dostęp do sieci Internet,
 2. system operacyjny: Windows XP lub nowszy, Mac OS,
 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Safari 5.0+, Chrome,
 4. dodatki: Flash plugin, Adobe Reader.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Atrium w ramach zarządzania swoimi centrami handlowymi może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla różnych celów w związku z procesami obejmującymi w szczególności: prowadzenie z Panią/Panem korespondencji, subskrypcję przez Panią/Pana biuletynu informacyjnego, udział przez Panią/Pana w konkursach, loteriach i innych wydarzeniach organizowanych przez Atrium, korzystanie przez Panią/Pana z programów lojalnościowych, Pani/Pana uczestnictwo w profilach społecznościowych Atrium, programach lojalnościowych, zapewnienie bezpieczeństwa w centach handlowych poprzez ich monitoring oraz zawierania umów z najemcami i kontrahentami, a także bieżąca współpraca z najemcami i kontrahentami oraz ich pracownikami lub współpracownikami.

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat zasad przetwarzania przez Atrium Pani/Pana danych osobowych w ramach procesów Atrium związanych z zarządzaniem centrami handlowymi Atrium oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Atrium Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

W przypadku, gdy odwiedza Pani/Pan centrum handlowe Atrium:

 1. Przetwarzanie danych osobowych zbieranych w ramach monitoringu CCTV obiektu;

W przypadku, gdy jest Pani/Pan najemcą lub kontrahentem Atrium lub pracownikiem lub współpracownikiem najemcy lub kontrahenta Atrium:

 1. Przetwarzanie danych osobowych najemców i kontrahentów;
 2. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników najemców i kontrahentów Atrium;

W przypadku, gdy jest Pani/Pan subskrybentem usługi biuletynu informacyjnego wysyłanego drogą poczty elektronicznej (newslettera):

 1. Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów usługi biuletynu informacyjnego wysyłanego drogą poczty elektronicznej;

W przypadku, gdy korzysta Pani/Pan z programu lojalnościowego Lunch Time:

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach programu lojalnościowego Lunch Time;

W przypadku, gdy kontaktuje się Pani/Pan z Atrium:

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Atrium

W przypadku, gdy bierze Pani/Pan udział w konkursie, loterii lub innym wydarzeniu organizowanym przez Atrium:

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursach organizowanych przez Atrium;
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w loteriach organizowanych przez Atrium;
 3. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w innych wydarzeniach organizowanych przez Atrium.

W przypadku, gdy korzysta Pan/Pani z profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Atrium:

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych;

 

Śledzenie i korzystanie z informacji

Poprzez swoją stronę internetową Atrium śledzi i zbiera informacje dotyczące użytkowników w celu zaproszenia użytkownika do subskrypcji biuletynu wysyłanego pocztą elektroniczną oraz zakupów w wybranych sklepach, które udostępniają taką opcję. Rejestrując się użytkownik pomaga nam w identyfikacji swoich potrzeb w odniesieniu do naszych usług.

 

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aczkolwiek nie mają one żadnego powiązania z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby korzystającej ze strony. Sesja plików cookies kończy się z chwilą zamknięcia przeglądarki. Jeżeli użytkownik odrzuci pliki cookies, może nadal korzystać z naszego serwisu, jednakże dostęp do niektórych jego części może być ograniczony. Pliki cookies pomagają nam zrozumieć potrzeby i zainteresowania użytkowników oraz wykorzystać te informacje do doskonalenia naszego serwisu internetowego i usług oferowanych w poszczególnych jego sekcjach.

Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na komputerze lub kontrolować sposób takiego przechowywania, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej.

 

Łącza do innych stron

Nasz serwis internetowy zawiera łącza do innych stron. Proszę pamiętać, że spółka Atrium nie jest odpowiedzialna za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość innych serwisów, do których łącza udostępniamy.

 

Reklamacje

Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z serwisu internetowego Atrium, w tym dotyczące biuletynu, można składać na piśmie na adres siedziby Atrium lub w formie elektronicznej na adres: kingcrosspraga@gmail.com.

 

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie użytkownika (w tym jego imię, nazwisko i adres email);
 2. opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji;
 3. stanowisko lub żądania użytkownika.

Atrium rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Atrium niezwłocznie zawiadomi użytkownika na adres podany w reklamacji.

 

Powiadomienie o zmianach polityki prywatności

Jeżeli polityka prywatności ulegnie zmianie, użytkownik zostanie o tym poinformowany na stronie internetowej. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat zbieranych przez nas danych, i sposobu ich wykorzystywania.

Jeżeli informacje umożliwiające identyfikację osoby będą miały być przez Atrium wykorzystane w inny sposób niż określony w czasie zbierania tych informacji, użytkownicy których to dotyczy zostaną powiadomieni o takim zamiarze Atrium za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik będzie wówczas mógł zadecydować, czy zezwolić nam na wykorzystywanie jego danych w nowy sposób. W przeciwnym razie Atrium będzie wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie zgodnie z polityką prywatności, na podstawie której zostały zebrane.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. („ATRIUM”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ATRIUM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z ATRIUM na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail: dpo-pl@aere.com lub pisemnie na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa.

1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATRIUM.

2. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

 1. ATRIUM przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane przez Panią/Pana w trakcie prowadzonej przez Panią/Pana korespondencji z ATRIUM. Dane są przetwarzane przez ATRIUM w związku z prowadzoną z ATRIUM korespondencją dla następujących celów, niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):
  1. celów wynikających z przedmiotu korespondencji, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, składaniem reklamacji, zastrzeżeń, uzyskiwania informacji związanej z działalnością ATRIUM i centrów handlowych ATRIUM oraz jej partnerów;
  2. celów marketingu swoich produktów i usług oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez ATRIUM, centra handlowe ATRIUM oraz partnerów ATRIUM w centrach handlowych ATRIUM, w tym na podstawie łączenia Pana/Pani danych z innymi danymi posiadanymi przez ATRIUM dla tych samych celów przetwarzania;
  3. celów poprawy jakości świadczonych przez ATRIUM usług;
  4. celów związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przedmiotem korespondencji oraz przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;
  5. celów archiwizacyjnym i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
 1. W przypadku udziału przez Panią/Pana w konkursie organizowanym lub rozstrzyganym za pośrednictwem mediów społecznościowych przez ATRIUM, ATRIUM przetwarza podane przez Panią/Pana dane osobowe w trakcie zgłaszania do konkursu, którego zasady przeprowadzenia określone są w odpowiednim regulaminie konkursu („Konkurs”) oraz później w trakcie trwania Konkursu:
  1. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników, zgodnie z jego regulaminem, publikacji informacji o wynikach Konkursu i jego laureatach, a także prac konkursowych w ogólnodostępnych mediach (np. prasa, radio, telewizja), na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych ATRIUM i podmiotów powiązanych z ATRIUM, a także w siedzibie, placówkach i innych lokalizacjach ATRIUM, w ramach wewnętrznej komunikacji drogą tradycyjną i elektroniczną (np. w ramach forum) oraz w pozostałych materiałach promocyjnych i marketingowych ATRIUM i jego podmiotów powiązanych tj. w prawnie uzasadnionym interesie ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ATRIUM w związku z organizacją Konkursu i wydaniem nagrody na podstawie właściwych przepisów tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 68), art. 30 ust. 1 pkt 2) oraz art. 41 ust. 7 ww. ustawy), a w przypadku, gdy sponsorem Konkursu jest podmiot inny niż ATRIUM, ATRIUM może przekazać dane kontaktowe do laureatów Konkursu, którzy są zobowiązani do wypłacenia zaliczki na podatek dochodowy od nagród rzeczowych, płatnikowi tego podatku w celu umożliwienia mu pobrania i wpłacenia takich zaliczek zgodnie z art. 30 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
  3. marketingu bezpośredniego, a w szczególności informowanie o promocjach i ofertach ATRIUM, partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM oraz o konkursach i loteriach ATRIUM oraz partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM, w tym łączenie Pana/Pani danych z innymi danymi posiadanymi przez ATRIUM dla tych samych celów przetwarzania (w prawnie uzasadnionym interesie ATRIUM na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO);
  4. analizy informacji o uczestniczeniu przez Panią/Pana w Konkursie dla celów poprawy jakości świadczonych przez ATRIUM usług (w prawnie uzasadnionym interesie ATRIUM na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO);
  5. rozpatrywania skarg i reklamacji, prowadzenia korespondencji i odpowiadania na pisma i wnioski w związku z Pani/Pana udziałem w Konkursie (w prawnie uzasadnionym interesie ATRIUM na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO);
  6. związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z udziałem w Konkursie oraz przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (w prawnie uzasadnionym interesie ATRIUM na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO);
  7. archiwizacyjnym i rozliczalności wymaganej przepisami RODO (w prawnie uzasadnionym interesie ATRIUM na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO).

 

W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

3. Obowiązek podania danych osobowych do ATRIUM

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym lub ustawowym (z wyjątkiem danych niezbędnych do zawarcia umowy na skutek prowadzonej korespondencji lub wykonania powstałych w ten sposób obowiązków ustawowych).

W przypadku udziału Pani/Pana w Konkursie, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród, a w zakresie pozostałych celów wymienionych w pkt. 2 b), może być niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów ATRIUM.

W przypadku udziału Pani/Pana w Konkursie, w zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku udziału Pani/Pana w Konkursie, brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od okoliczności, utrudnienie lub przeszkodę do przeprowadzenia przez ATRIUM Konkursu z Pani/Pana udziałem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, w tym w szczególności właściwemu Urzędowi Skarbowemu;
 1. podmiotom powiązanym z ATRIUM przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
 1. podmiotom wspierającym ATRIUM w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ATRIUM (tzw. procesorzy danych);
 1. w przypadku udziału Pani/Pana w Konkursie, podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w tym partnerom ATRIUM oraz innym sponsorom Konkursu.

 

5. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres wykonywania działań wynikających z przedmiotu korespondencji (np. wykonywania umowy, organizacji wydarzeń); w pozostałym zakresie dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko ATRIUM.

W przypadku udziału Pani/Pana w Konkursie, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj. w zakresie przeprowadzenia Konkursu z Pani/Pana udziałem, przez okres do czasu zakończenia Konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez ATRIUM uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2 b) powyżej.

W zakresie, w którym wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

 

6. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania, które może wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpłynąć. W celach marketingowych i analitycznych, o których mowa pkt. 2. ppkt. a) lit. ii – iii oraz w pkt 2 ppkt b) lit iii – iv, Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane z o uczestnictwie w danym Konkursie) mogą być wykorzystywane do profilowania w celu dostosowywania świadczonych przez ATRIUM usług do Pani/Pana preferencji (profilowanie to nie jest podstawą decyzji, która mogłaby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób mogłaby istotnie na Panią/Pana wpłynąć).

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

ATRIUM pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez ATRIUM przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ATRIUM, o którym mowa w pkt 2 powyżej; lub (ii) dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ATRIUM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ATRIUM w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. do Jersey.

Przekazanie danych do Jersey nastąpi na podstawie Decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na Jersey. Przekazując dane ATRIUM zapewni właściwe standardy ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem ATRIUM.